Inga widgetar hittades i sidofältet!

Du som vill sälja på auktion är välkommen att kontakta oss via telefon, mejl eller genom att komma in i auktionshallen när vi har öppet så berättar vi mer. Vi kan även erbjuda en helhetslösning, så som tömning, rensning och städning av exempelvis dödsbon tillsammans med våra samarbetspartners.

Hösten 2018 anslöt vi oss till Auctionet och blev därigenom en del i deras nätverk. Idag samarbetar vi med ett 50-tal auktionshus runt om i Europa och har nästan 600,000 registrerade kunder. Vi har sedan dess bland annat nått till Brasilien, Hawaii och Japan med våra objekt. Vi säljer lika mycket till andra länder som inom Sverige.

klubba650

Försäljning på auktion

Alla våra utrop börjar på 300 kr och vi tar ut en försäljningsavgift på 20% av slutbeloppet samt en avgift på 50 kr inklusive moms för foto- och försäkringskostnad. Vår rekommendation är därför att objektets uppskattade värde är minst 500 kr.

Boka tid för inlämning, 072-898 54 54 eller 0733-82 78 69. Mindre föremål och antal kan lämnas när visningshallen har öppet.

För kostnadsbedömningar av större föremål/partier kommer vi gärna hem till er och värderar på plats för att se vad som kan gå på auktion. Detta är en tjänst som vi utför kostnadsfritt om det är i närområdet. Om ni önskar en skriftlig dödsbovärdering så tar vi betalt per timme. Återkom till oss för kostnadsförslag.

De objekt som vi bedömer inte kan säljas på auktion, kan vi erbjuda oss att ta emot om du skänker.

Vi har nära samarbete med flera lokala företag som kan lösa flytt, tömning, städning. De kan även erbjuda att köra föremål för auktion mot avgift.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Hämtning av köpt auktionsgods

Om du ropat in något på våra dagliga nätauktioner på Auctionet så kan du antingen beställa transport via Dina Sidor på Auctionet eller komma och hämta när vi har öppet i visningshallen. Om någon annan än den som ropat in föremålet ska hämta så krävs det budets ID och kundens kundnummer alt. föremålsnummer.

Har du frågor om transport eller betalning så mejlar du support@auctionet.com eller ringer 08-12 44 99 85 vardagar mellan 10-12.

Du kan betala på plats med kort eller betala via bankgiro eller kort på nätet. Om du betalar via bankgiro, tänk på att det kan ta några dagar innan betalningen syns. Vi kan inte lämna ut föremål som inte registrerats som betalade.

Öppettider i auktionshallen för ut- och inlämning:

Tisdag 13-17
Onsdag-Torsdag 12-15
Lördag 10-15

Försäljningsvillkor
1.Vårt uppdrag
Auktionshuset Ekenbergs Auktioner AB åtar sig att sälja av inlämnade föremål på auktion i Sverige enligt nedan angivna villkor. Hänvisning nedan till ”Ekenbergs” skall innebära hänvisning till Auktionshuset Ekenbergs Auktioner AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning. Ekenbergs har härmed rätt att sälja inlämnade föremål på nätauktion.

2. Inlämning/mottagning av föremål
Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Ekenbergs för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna.

Ekenbergs sätter ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare.

Ekenbergs förbehåller sig rätten att avsäga sig försäljningsuppdrag. Om säljaren skulle ångra att inlämnat föremål inte längre ska säljas på auktion så tillkommer en avgift för hanteringskostnader.

3. Försäljningsavgifter
Ekenbergs tar ut en försäljningsprovision om 20% (inkl. moms) samt en avgift om 50 kr (inkl. moms) för foto- och försäkring.

4. Bevakningsuppdrag
Med bevakning avses att Ekenbergs för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet bevakningspris. Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt, via e-post eller muntligen. Föremål utan bevakning har ett startbud på 300 kr.

5. Ej sålda föremål
Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast fem (5) kalenderdagar efter auktionens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Ekenbergs rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Ekenbergs har rätt att publicera varje föremål tre (3) gånger. För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 50 kr (ink. moms) per kalenderdag. För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har auktionshuset Ekenbergs rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

För föremål som är ratade (dvs ej godkända för auktion) och ej avhämtade inom 14 dagar från inlämningsdatum har auktionshuset Ekenbergs rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

6. Redovisning / Utbetalning
Redovisning och betalning sker inom 25 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation ej skett.

7. Ansvar för fel
Om Ekenbergs gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Ekenbergs rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.

8. Force Majeure
Ekenbergs ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Ekenbergs inte kunnat råda över eller förutse.

9. Följerätt (tidigare Droit de suite)
Följerätt är en rätt för upphovsmannen, eller dennes arvingar. Dessa får ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Det gäller även utländska konstnärer med vissa nationaliteter eller deras efterlevande. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Följerätt är en upphovsrättslig ersättning, som utgår när konst vidareförsäljs av t.ex. ett auktionshus eller av butikskonsthandeln eller annan som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer konst.

Avgiften är 5% av klubbat pris och går till konstnären eller dess efterlevande. Föremål som säljs under följerätt är märkta med *Följerätt*. Klubbat pris som ej överstiger 2200 kr är avgiftsfri.

10. Tvist
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

11. Personuppgiftsbehandling (GDPR)
Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Ekenbergs inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Ekenbergs samt tillsammans med externa tjänsteleverantörer samt förpliktelser enligt lag. Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.

12. Extratjänster
Vid extratjänster utöver ordinarie uppdrag tillkommer en timavgift på 720 kr plus moms, samt 35 kr i milersättning. Exempel på extra tjänst är visning på annan plats än auktionshus.