Ekenbergs Auktioner & Auctionet

Ekenbergs Auktioner är ett auktionshus som startade 2017 och som 2018 gick in i Auctionets eminenta auktionsnätverk.

Vår auktionshall ligger i Strömmaområdet i Karlshamn, där vi även driver en 800 kvm stor second hand-butik i anslutning till auktionshallen.

Vi kan erbjuda dig en lösning där vi antingen säljer dina föremål via auktion där vi når över en kvarts miljon registrerade användare eller köper in de föremål vi bedömer inte är lämpliga för auktion. Vi kan även erbjuda en helhetslösning för dig gällande tömning, röjning och städning.

Inlämning kan ske hos oss eller vid speciella tillfällen genom hembesök. Ring och boka tid, inlämning är främst på måndagar mellan kl. 9-16.

Besök oss gärna på Strömmavägen 28 så kan du se det som finns på auktion för tillfället, samt passa på att besöka vår fina second hand-butik.

Välkomna!


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 1. Vårt uppdrag

Auktionshuset Ekenbergs Auktioner AB åtar sig att sälja av inlämnade föremål på auktion i Sverige enligt nedan angivna villkor. Hänvisning nedan till ”Ekenbergs” skall innebära hänvisning till Auktionshuset Ekenbergs Auktioner AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning. Ekenbergs har härmed rätt att sälja inlämnade föremål på nätauktion.

 1. Inlämning/mottagning av föremål

Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Ekenbergs för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna.

Ekenbergs sätter ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare.

Ekenbergs förbehåller sig rätten att avsäga sig försäljningsuppdrag. Om säljaren skulle ångra att inlämnat föremål inte längre ska säljas på auktion så tillkommer en avgift för hanteringskostnader.

 1. Försäljningsavgifter

Ekenbergs tar ut en försäljningsprovision om 20% (inkl. moms) samt en slagavgift om 30 kr (inkl. moms).

 1. Bevakningsuppdrag

Med bevakning avses att Ekenbergs för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet bevakningspris. Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt, via e-post eller muntligen.

Föremål utan bevakning har ett startbud på 300 kr.

 1. Ej sålda föremål

Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast fem (5) kalenderdagar efter auktionens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Ekenbergs rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Ekenbergs har rätt att publicera varje föremål tre (3) gånger.

För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 50 kr (ink. moms) per kalenderdag. För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har auktionshuset Ekenbergs rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

 1. Redovisning/utbetalning

Redovisning och betalning sker inom 20 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation ej skett.

 1. Ansvar för fel

Om Ekenbergs gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Ekenbergs rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.

 1. Force Majeure

Ekenbergs ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Ekenbergs inte kunnat råda över eller förutse.

 1. 9. Följerätt (tidigare Droit de suite)

Följerätt är en rätt för upphovsmannen, eller dennes arvingar. Dessa får ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Det gäller även utländska konstnärer med vissa nationaliteter eller deras efterlevande. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Följerätt är en upphovsrättslig ersättning, som utgår när konst vidareförsäljs av t.ex. ett auktionshus eller av butikskonsthandeln eller annan som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer konst.

Avgiften är  5% av klubbat pris och går till konstnären eller dess efterlevande. Föremål som säljs under följerätt är märkta med *Följerätt*. Klubbat pris som ej överstiger 2200 kr är avgiftsfri.

 1. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

 1. Personuppgiftsbehandling (GDPR)

Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Ekenbergs inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Ekenbergs samt tillsammans med externa tjänsteleverantörer samt förpliktelser enligt lag. Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.

 

 

Copyright Ekenbergs Auktioner AB